Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024

Education

Đổi mới giáo dục trong một thế giới hiện đại

Ở bất kì nơi nào, giáo dục đều gặp khó khăn trong việc đuổi kịp những yêu cầu của xã hội hiện đại. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Tôi sẽ đưa ra một vài hướng để giải quyết vấn đề này. Tôi sẽ bắt đầu với giáo dục toán học và sau đó sẽ nói rộng ra về việc phải chuẩn bị cho sinh viên cho nghề nghiệp sau này như thế nào trong một thế giới công nghệ cao.

Buổi giao thời của giáo dục Việt Nam

Giáo dục của nước ta hiện nay vẫn bám vào cái triết lý “tạo ra con người mới xã hội chủ nghĩa”, dù chả biết cái con người ấy có đặc điểm gì, trong khi nền kinh tế đã chuyển sang mô hình thị trường, dựa trên kinh tế đa thành phần và hội nhập vào thế giới.

Thầy và trò đang bội thực với quá nhiều cuộc thi

Đã có tình trạng thầy cô bỏ lớp, học sinh bỏ tiết để tập trung cho các cuộc thi nhằm lấy thành tích.

Exploring Extracurricular Opportunities for Student

In the dynamic world of business and entrepreneurship, success is not just about having a great idea or a solid business plan. It requires...

Promoting Student Well-being and Resilience

In the dynamic world of business and entrepreneurship, success is not just about having a great idea or a solid business plan. It requires...

Expert Tips for High School Seniors

In the dynamic world of business and entrepreneurship, success is not just about having a great idea or a solid business plan. It requires...

Olimpic Athlete Reads Donald Trump’s Mean Tweets on Kimmel

In the dynamic world of business and entrepreneurship, success is not just about having a great idea or a solid business plan. It requires...

Program Will Lend $10M to Detroit Minority Businesses

In the dynamic world of business and entrepreneurship, success is not just about having a great idea or a solid business plan. It requires...

Kansas City Has a Massive Array of Big National Companies

In the dynamic world of business and entrepreneurship, success is not just about having a great idea or a solid business plan. It requires...

Now Is the Time to Think About Your Small-Business Success

In the dynamic world of business and entrepreneurship, success is not just about having a great idea or a solid business plan. It requires...

The Definitive Guide To Marketing Your Business On Instagram

In the dynamic world of business and entrepreneurship, success is not just about having a great idea or a solid business plan. It requires...